Publications

2021

Title

Libro delli Dinari. Viaggi e affari di Giovanni Domenico Lucchese, mastro stuccatore da Melide all’Europa 1648–1670

Author

Jana Zapletalová – Marino Viganò

Place

Bellinzona, Švýcarsko

Year

2021

Publisher

SalvioniEdizioni

Pages

368

Knihu je možné zakoupit zde

2020

Title

Óscar Domínguez en Checoslovaquia /v Českolovensku/ 1946–1949

Author

Pavel Štěpánek – Isidro Hernández Gutiérrez (editoři)

Place

Tenerife

Year

2020

Pages

304

Knihu je možné v elektronické podobě stáhnout zde.


Title

Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže

Author

Pavol Černý

Place

Olomouc

Year

2020

Publisher

Filozofická fakulta UP Olomouc

Pages

1110

Annotation

Dvousvazková publikace poprvé uceleně představuje středověké iluminované rukopisy přechovávané v různých institucích v Olomouci a Kroměříži (zejména v arcibiskupské knihovně v zámku v Kroměříži, dále pak v Zemském archivu, Okresním archivu, Vědecké knihovně a Vlastivědném muzeu v Olomouci). Převážná většina iluminovaných rukopisů byla získána a shromážděna zásluhou olomouckých biskupů a arcibiskupů. Publikace přináší vědecké zpracování celkově 236 katalogových položek, představujících iluminované rukopisy vzniklé v časovém rozmezí zhruba od konce 9. do první poloviny 16. století a svou proveniencí zastoupených především z českých zemí, dále z okolních oblastí dnešního Rakouska a Německa, Francie nebo Itálie. První svazek poskytuje texty, druhý svazek obrazové přílohy.

Two-volume publication presents for the first time medieval illuminated manuscripts, located in several institutions in Olomouc and Kroměříž (especially in archiepiscopal library in the chateau Kroměříž, further also in Provincial Archive, Research Library, District Archive and Regional Museum in Olomouc). The major part of illuminated manuscripts was obtained and collected by the bishops and archbishops of Olomouc. The publication includes scientific elaboration in all of 236 catalogue entries, presenting illuminated manuscripts executed between late 9th century and first half of 16th century. These manuscripts were executed mainly in the Czech Lands, some of them were executed in the regions of contemporary Austria, Germany, France or Italy. First volume includes text, second volume includes pictorial attachments.

2019

Title

Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century

Author

Pavel Štěpánek

Place

Prague

Year

2019

Publisher

National Gallery in Prague

Pages

148

Annotation

Soupisový katalog poprvé kompletně bude prezentovat fond starého španělského umění 13. -19. století ze sbírek Národní galerie v Praze. Výsledky dlouhodobé badatelské práce autora jsou konečně přístupné odborné veřejnosti.

This comprehensive catalogues marks the first time that the old Spanish art from the thirteenth to the nineteenth centuries which is contained in the National Gallery in Prague’s collections will be presented in its entirety. The results from the author’s long-term research will finally be made available to the scholarly public.


Title

Komunikační síť biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695)

Author

Zuzana Orálková – Soňa Topičová – Kryštof Kouřil (editoři)

Place

Olomouc

Year

2019

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

344

Knihu je možné v elektronické podobě stáhnout zde.

Annotation

Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) patří bezpochyby mezi nejvýznamnější a nejvýraznější osobnosti moravského baroka. O jeho stavitelské činnosti, mecenášství, sběratelství umění i o jeho roli v obnově a rekatolizaci třicetiletou válkou zničené diecéze byly napsány stovky stran odborných studií a publikací nejrůznějšího tematického zaměření a metodologického ukotvení, zabývajících se z velké části biskupovými uměleckými a stavitelskými aktivitami, mecenátem, hudebním životem na jeho dvoře, rezidenční sítí, biskupskou knihovnou, mincovnictvím, ale nověji též například správou diecéze a dominia v době jeho episkopátu, analýzou pohřebních kázaní nad zesnulým biskupem, agentskou a komunikační sítí, hmotnou kulturou a uměleckým řemeslem.


Title

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695). Olomoucký biskup a kníže střední Evropy

Author

Ondřej Jakubec (editor)

Place

Olomouc

Year

2019

Publisher

Muzeum umění Olomouc

Pages

396


Title

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695). Místa biskupovy paměti

Author

Rostislav Švácha – Martina Potůčková – Jiří Kroupa (editoři)

Place

Olomouc

Year

2019

Publisher

Muzeum umění Olomouc

Pages

531


Title

Katalog Nr.: Grosses Siegel (Sigilum maius) der Stadt Olmütz; Sekretsiegel (sigillum secretum) der Stadt Olmütz; Grosses Siegel (sigilium maius) der Stadt Olmütz; Zeremonienaxt eines Richters

Author

Ondřej Jakubec – Andrea Jakubcová

Place

Dresden

Year

2019

Publisher

Sandstain Verlag

Pages

396–400

kapitola v knize: Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht

2018

Title

Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century

Author

Pavel Štěpánek

Place

Prague

Year

2019

Publisher

National Gallery in Prague

Pages

148

Annotation

Soupisový katalog poprvé kompletně bude prezentovat fond starého španělského umění 13. -19. století ze sbírek Národní galerie v Praze. Výsledky dlouhodobé badatelské práce autora jsou konečně přístupné odborné veřejnosti.

This comprehensive catalogues marks the first time that the old Spanish art from the thirteenth to the nineteenth centuries which is contained in the National Gallery in Prague’s collections will be presented in its entirety. The results from the author’s long-term research will finally be made available to the scholarly public.


Title

Komunikační síť biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695)

Author

Zuzana Orálková – Soňa Topičová – Kryštof Kouřil (editoři)

Place

Olomouc

Year

2019

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

344

Knihu je možné v elektronické podobě stáhnout zde.

Annotation

Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) patří bezpochyby mezi nejvýznamnější a nejvýraznější osobnosti moravského baroka. O jeho stavitelské činnosti, mecenášství, sběratelství umění i o jeho roli v obnově a rekatolizaci třicetiletou válkou zničené diecéze byly napsány stovky stran odborných studií a publikací nejrůznějšího tematického zaměření a metodologického ukotvení, zabývajících se z velké části biskupovými uměleckými a stavitelskými aktivitami, mecenátem, hudebním životem na jeho dvoře, rezidenční sítí, biskupskou knihovnou, mincovnictvím, ale nověji též například správou diecéze a dominia v době jeho episkopátu, analýzou pohřebních kázaní nad zesnulým biskupem, agentskou a komunikační sítí, hmotnou kulturou a uměleckým řemeslem.


Title

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695). Olomoucký biskup a kníže střední Evropy

Author

Ondřej Jakubec (editor)

Place

Olomouc

Year

2019

Publisher

Muzeum umění Olomouc

Pages

396


Title

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695). Místa biskupovy paměti

Author

Rostislav Švácha – Martina Potůčková – Jiří Kroupa (editoři)

Place

Olomouc

Year

2019

Publisher

Muzeum umění Olomouc

Pages

531


Title

Katalog Nr.: Grosses Siegel (Sigilum maius) der Stadt Olmütz; Sekretsiegel (sigillum secretum) der Stadt Olmütz; Grosses Siegel (sigilium maius) der Stadt Olmütz; Zeremonienaxt eines Richters

Author

Ondřej Jakubec – Andrea Jakubcová

Place

Dresden

Year

2019

Publisher

Sandstain Verlag

Pages

396–400

kapitola v knize: Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht

2017

Title

Iren Stehli – Krejčí Sláma

Author

Lukáš Bártl

Place

Brno

Year

2017

Publisher

Galerie Valchařská

Pages

82

Annotation

Kniha švýcarské autorky Iren Stehli Krejčí Sláma, vydaná Galerií Valchařská v roce 2017, představuje jeden z nejkrásnějších dokumentárních souborů pořízených v normalizačním Československu. Stehli zaznamenávala pět let život svérázného žižkovského krejčího a vytvořila tak nejen laskavou fotografickou výpověď, ale též obrazovou paralelu svobodného života v nesvobodné totalitní společnosti. Vydaná kniha je výjimečná také způsobem provedení, téměř stoprocentně kopírujícím původní maketu knihy, jež vznikla na počátku osmdesátých let, a respektuje tak dobové přemýšlení nad prezentací fotografií. Knihu doplňují texty historika fotografie Lukáše Bártla a rozhovor s autorkou.


Title

Věda a umění: Sborník z 5. sjezdu historiků umění

Author

Rostislav Švácha – Sabina Soušková – Anna Šubrtová

Place

Praha

Year

2017

Publisher

Ústav dějin umění AV ČR

Pages

283

Annotation

Sborník příspěvků Věda a umění vychází jako v pořadí již pátá publikace shrnující příspěvky celostátní konference historiků a historiček umění pod záštitou Uměleckohistorické společnosti. Čtenáři nabízí, až na několik výjimek, statě všech zúčastněných autorů posledního sjezdu, který se uskutečnil 16.–18. září 2015 na půdě olomoucké Katedry dějin umění. Celkem pět tematických bloků, I. Dějiny umění jako věda, „ne-věda“ a „pseudověda“; II. Dějiny umění a vědy o mysli dnes; III. Vědecké objevy a staré umění; IV. Dějiny umění a tajné vědy; V. Umělecký výzkum, ukazuje, jak jednotliví účastníci sjezdu uchopují složitě definovatelný vztah mezi uměním a vědou. Sborník čítá celkem čtyřiadvacet vědeckých příspěvků, včetně úvodních statí vedoucích sekcí, které přibližují koncepci a hlavní teoretickou bázi zařazených textů. Cílem publikace není odpovědět na všechny vznesené otázky, ale naopak otevřít nový prostor pro celospolečenskou diskuzi o pozici věd o umění na poli vědeckého bádání jako takového.
Autoři: Matthew Rampley, Rostislav Švácha, Jindřich Vybíral, Milena Bartlová, Jakub Stejskal, Marie Rakušanová, Tomáš Winter, Tomáš Pospiszyl, Karel Císař ad.


Title

Los trinitarios en Praga y su iglesia de Santísima Trinidad

Author

Pavel Štěpánek

Place

Salamanca

Year

2017

Publisher

Secretariado Trinitario

Pages

65–86

kapitola v knize: Trinitarium

2016

Title

StArt

Author

Rostislav Švácha

Place

Řevnice

Year

2016

Publisher

Arbor vitae

Pages

320

Annotation

Umělecká díla se sportovní tematikou nemusí být jen součástí obrazových dějin sportu, ale mohou přinášet i svědectví o životě společnosti a člověka. Kniha StArt představuje v pěti kapitolách, doplněných kratšími příspěvky, sport v předních dílech světového i českého umění. Nejdříve jako noblesní zábavu, se zaměřením na staré aristokratické sporty 16. až 18. století. Estetickými a erotickými aspekty obnovy řeckého ideálu atletického těla, jak se projevovaly v občanských hnutích tělesné výchovy v 19. století, se zabývá text Sport jako šlechtitel těla. Další kapitola sleduje proměny zobrazování sportovních námětů v umění modernismu a avantgardy a sport jako výraz modernosti v prostředí metropole. Kniha připomíná také kontroverzní roli sportu jako politického nástroje v ideologiích 20. století. Poslední kapitola prezentuje díla, v nichž sportovní téma vyjadřuje stav a úděl člověka v moderním světě a sport je tak chápán jako metafora existence. Srovnávací zahraniční obrazový materiál umožňuje postihnout fenomén sportu a jeho zobrazení ve výtvarném umění komplexně, proto takto koncipovaná kniha – připravená týmem historiků umění z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, Karlovy univerzity, Národní galerie v Praze a Národního muzea – nemá v rámci světa obdobu. Vychází ve spolupráci s Českým olympijským výborem odděleně v české a anglické verzi.


Title

Imrich Veber – Mejdan podle plánu

Author

Lukáš Bártl

Place

Opava/Brno

Year

2016

Publisher

self publishing/Galerie Valchařská

Pages

320

Annotation

Před osmi lety začal mladý dokumentární fotograf Imrich Veber intenzivně zaznamenávat prostředí opavského Mariana, zařízení poskytujícího sociální služby klientům s mentálním či vícenásobným postižením. Celá instituce tou dobou zároveň procházela (a dodnes prochází) transformací a proměnou koncepce sociální péče, která se pak stala ústředním tématem Veberova souboru. Vznikl tak v rámci České republiky jeden z nejzajímavějších dokumentárních cyklů posledních dvaceti let, jehož vyvrcholením je publikace Mejdan podle plánu.

2015

Title

Umění v prostoru, prostor v umění. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy č. 310/2015, suplementum

Author

Jana Macháčková – Michaela Pavelková Rýdlová – Sabina Soušková (eds.)

Place

Olomouc

Year

2015

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

185

Annotation

Zvláštní číslo Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci – Umění v prostoru / Prostor v umění se zabývá možnostmi rozvoje „jazyka“ dějin umění. Obsahuje odborné články studentů doktorských studijních programů v České republice i v zahraničí. Zvláště se jedná o badatele v oblasti dějin umění a příbuzných kulturněhistorických oborů. Suplementum sestává z třiadvaceti článků, které tematicky propojuje pojem „prostor“. Vzhledem k tomu jsou studie řazeny podle převažující výkladové linie, v níž autoři prostor interpretovali, do následujících bloků – Vizualizace prostoru, Symbol v prostoru, Objekt manipuluje veřejným prostorem, Identita objektu v prostoru a Gesto v prostoru.


Title

Mecenáši Josefa Mánesa – portugalský rod Silva Tarouca – a jeho vliv na českou kulturu

Author

Pavel Štěpánek

Place

Olomouc

Year

2015

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

230

Annotation

Bez portugalského rodu Silva Tarouca bychom neměli Josefa Mánesa. Kniha sleduje několik generací Silva Tarouců; největší pozornost je věnována jejich pobytu v Čechách pod Kosířem u Olomouce. Sem často zvali Josefa Mánesa, zadávali mu objednávky (zejména na podobizny) a vytvářeli bohaté společenské zázemí. V jejich zámku strávil Mánes nejšťastnější tvůrčí období, přebohaté na myšlenky a realizace. Haná znamenala pro něj hned několik pocitových světů. Odtud podnikal cesty po Moravě i do ciziny, aby studoval lidové typy a folklor. Bezmeznou důvěru v Mánesův talent projevil zejména kněz P. Bedřich Silva Tarouca, který svého dávného přítele vedl k českému vlastenectví. Významná je i Mánesova činnost pro druhou větev Silva Tarouca-Unwerth v Pohledu u Havlíčkova Brodu, kde vznikly práce patřící k tomu nejlepšímu, co z jeho ruky vzešlo. Kniha čerpá zejména z dochované korespondence. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny životopisné portréty významných členů rodu Silva Tarouca, kteří svým působením ovlivnili nejen Josefa Mánesa osobně, ale obohatili konkrétně i českou společnost, např. zřízením botanického parku v Průhonicích u Prahy.


Title

Miloš Budík

Author

Lukáš Bártl

Place

Praha

Year

2015

Publisher

Galerie Pecka

Pages

96

Annotation

Monografie představuje výběr z díla předního českého fotografa Miloše Budíka. Ten vstoupil do fotografického dění v průběhu první poloviny padesátých let a rychle se etabloval mezi nejvýraznější autory takzvané poezie všedního dne. Momentní fotografie jej provázela ještě celé následující desetiletí, kdy se stal členem výrazné brněnské umělecké skupiny VOX. Kniha se snaží představit nejen tuto polohu práce Miloše Budíka, ale v náznaku ukázat také jeho reklamní a krajinářskou fotografii. Součástí publikace, vydané u příležitosti autorových osmdesátých narozenin, je také rozsáhlý rozhovor s umělcem.


Title

Nápisy na hrobech. Městský hřbitov v Opavě v letech 1789–1804

Author

Pavel Šopák – Tereza Mihová

Place

Opava

Year

2015

Publisher

Slezská univerzita v Opavě

Pages

127

Annotation

Edice nápisů na hrobech opavského městského hřbitova, které si pořídil minorita Řehoř Pytlíček v letech 1789–1804 je příspěvkem k pochopení mentality opavské společnosti na přelomu dvou epoch: baroka a osvícenství.


Title

Tereza Kabůrková, Hory a vody, zátiší a nebe

Author

Lukáš Bártl, Jan Freiberg, Katarína Uhlířová

Place

Brno

Year

2015

Publisher

Tiskárna Helbich

Pages

82

Annotation

Tereza Kabůrková patří k předním osobnostem současné české fotografie. Její práce se vyznačují dokonalým technickým zpracováním, které ale nemusí být totožné s běžným chápáním dokonale čistého obrazu, je však přesným odrazem záměru autorky. Její subtilní, přitom velmi hluboký a přesný výtvarný projev, ji pasuje na jednoho z nejvýraznějších a nejuznávanějších domácích tvůrců. Motivy pro svoji práci nachází nejčastěji v prostých zátiších a ve svébytné percepci české krajiny. Tyto fotografie, vytvořené v posledních několika letech, prezentuje v předkládané autorské publikaci Hory a vody, zátiší a nebe.


Title

Umělecké památky Kroměříže. Průvodce

Author

Marek Perůtka (ed.)

Place

Kroměříž

Year

2015

Publisher

město Kroměříž

Pages

176

Annotation

Průvodce Umělecké památky Kroměříže je složen ze tří částí. První z nich se věnuje původu jména obce a její heraldice. Následuje část zaměřená na urbanistický vývoj města od předlokační éry po počátek 21. století, na niž navazuje průvodcovská část. Ta obsahuje na dvě stovky hesel, rozdělených podle historicky a místopisně stanovených sekcí – městských čtvrtí. Opomenuta není architektura 19. a 20. století či památky zmizelé. Medailony doplňují fotografie a u významných objektů také půdorysy staveb s vyhodnocením stavebního vývoje. Poslední část knihy tvoří výběr z literatury, místní a jmenný rejstřík a mapy s odkazy na průvodcovská hesla.


Title

Kniha výtvarných autogramů evropské moderny / The Book of Artistic Autographs of European Modernists

Author

Alena Kavčáková – Ivo Barteček

Place

Olomouc

Year

2015

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

312

Annotation

Česko-anglická monografie je věnována zhodnocení souboru dvaceti šesti kreseb a malířských prací obsažených ve formátem nevelké „pamětní knize“, jejíž nejstarší výtvarné záznamy z přelomu 19. a 20. století jsou doprovozeny signaturami autorů, podpisy pařížského obchodníka uměním Ambroise Vollarda a otisky razítka s adresou jeho obchodu. Jedinečná knížka (soukromá sbírka v ČR) odkazuje „výtvarnými autogramy“ k umělcům, kteří svou tvorbou rozvíjenou především v Paříži, ale také ve Vídni, Aix-en-Provence nebo Výmaru, výrazně přispěli k vývoji evropského moderního umění.

Alena Kavčáková je autorkou dvaceti šesti kapitol a závěru. Přináší analýzy jednotlivých výtvarných záznamů, jejich uměleckohistorické zhodnocení v kontextu životního díla tvůrců i v kontextu vývojových tendencí moderního umění v Evropě od závěru 19. po sedmdesátá léta 20. století.

Ivo Barteček je autorem dvou kapitol věnovaných formální analýze celku pamětní knihy a úvaze o jejím zřizovateli a majitelích v kontextu výtvarných zájmů elit evropské společnosti.


Title

The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750

Author

Antonín Kalous (ed.)

Place

Řím

Year

2015

Publisher

Viella

Pages

210

Annotation

Kniha mapuje principy konfesijní identity a konfliktů v Olomouci a roli jednotlivých protagonistů od středověku po konce baroka. Autor zpracoval kapitolu „The Divided City, 1520s–1600“


Title

Neklidné století

Author

Pavel Šopák

Place

Opava

Year

2015

Publisher

Slezské zemské muzeum

Pages

767

Annotation

Závěrečný svazek „slezské tetralogie“, který mimo svazek „Neklidného století“ obsahuje díly „Paměť Slezska“, „Město – zámek – krajina“ a „Znamení vertikál“, postihuje problematiku kulturního (intelektuálního a uměleckého) vývoje, politických peripetií i každodennosti regionu českého Slezska ve 20. století. Ačkoliv v roce 1928 samosprávná Země slezská administrativně zanikla, region si uchoval četná specifika a zvláštnosti, které se promítly do historických peripetií po roce 1938 i po roce 1945. Katalog k výstavě Slezského zemského muzea, uskutečněné v roce 2015, je výsledkem spolupráce s řadou odborníků muzeí a galerií Moravskoslezského kraje a s pracovníky akademických pracovišť v České republice.

2014

Title

Madona z Opočna, Andrea del Sarto. Příběh zapomenutého obrazu

Author

Petr Berger – Šárka Bergerová – Jana Zapletalová

Place

Ústí nad Orlicí

Year

2014

Publisher

Petr a Šárka Bergerovi

Pages

104

Annotation

Giorgio Vasari zmínil v životopise Andrey delSarta jeden obraz Madony s dítětem, který florentský malíř vytvořil pro svého přítele, obchodníka Giovanniho di Paulo. Obraz byl však dosud pokládán za ztracený. V roce 2013 se díky uměleckohistorickému bádání anovému průzkumu podařilo přinést nové argumenty, které pomohly Vasariho zmínku spojit s jedním dílem na zámku v Opočně v Čechách ze sbírky rodu Colloredo-Mannsfeld, které bylo dosud pokládáno za kopii.Katalog přináší jak interpretaci obrazu z Opočna, pojednává o autorských otázkách, dataci a osudech díla nebo historii jeho atribucí, tak se rovněž věnuje téměř třem desítkám kopií tohoto obrazu včetně slavné repliky z Ascott označované Madonna del Fries. Významnou místo v katalogu zaujímají texty restaurátorů Petra a Šárky Bergerových, kteří objasňují postup recentního restaurátorského zásahu a zvolené metody. Publikace je vybavena množství barevných fotografií.


Title

Dita Pepe Self-portraits 1999–2014

Author

Lukáš Bártl – Dita Pepe

Place

Brno

Year

2014

Publisher

Tiskárna Helbich / Galerie Valchařská

Pages

111

Annotation

Dita Pepe (1973) patří k hrstce českých fotografů, kteří pronikli nejen do povědomí domácího publika, ale dokázali zaujmout i v mezinárodním kontextu. Pozornost vzbudily především její neustále rozvíjené soubory inscenovaných autoportrétů, započaté v roce 1999 Autoportréty se ženami. Jen drobně pozměněný koncept pak autorka rozvedla v Autoportrétech s muži a konečně v Autoportrétech s rodinami. Publikace Dita Pepe Self-portraits 1999–2014, sestavená autorkou a kurátorem Lukášem Bártlem, předtsvuje výběr z těchto souborů pouze v chronologickém uspořádání a soustředí se tak spíše na osobnost samotné umělkyně a její proměny v uplynulých patnácti letech. Kniha je doplněna osobními vzpomínkami Dity Pepe a textem kurátora.


Title

Paragone 2014: Soutěž o Cenu profesora Milana Tognera. Sborník příspěvků

Author

Petra Bolková – Adéla Hončová (Tomková) – Tomáš Kolich – Tomáš Koudela – Ivana Láníková – Jaroslava Moučková – Veronika Poláková – Pavla Savická – Kristýna Slouková – Daniela Sulíková – Vít Štech – Anna Šubrtová – Kristýna Vaňková – Eliška Varyšová – Tomá

Place

Olomouc

Year

2014

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

189

Annotation

Elektronický sborník obsahuje příspěvky přednesené na studentské odborné konferenci Paragone 2014: Soutěž o Cenu profesora Milana Tognera, uskutečněné ve dnech 6. a 7. května 2014 na půdě Katedry dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Osmnáct mladých historiků a historiček umění, kteří pod dohledem odborné komise soutěžili o cenu profesora Milana Tognera, prezentovalo tematicky rozmanité příspěvky z oblasti malířství, architektury, fotografie, užitého umění, památkové péče, ale i teoretické studie zaměřené na rozbor antické a biblické ikonografie či filozofických a estetických soudů. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny podle původního programu soutěže tak, aby na sebe tematicky navazovaly, každý doprovází poznámkový aparát a obrazové přílohy.


Title

Renesanční figurální sgrafita na průčelích moravských městských domů

Author

Pavel Waisser

Place

Olomouc

Year

2014

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

236

Annotation

Kniha pojednává o renesančních fasádách s figurální výzdobou, přičemž primárně zpracovává figurální sgrafita na průčelích moravských měšťanských domů. Jde o objekty ve Znojmě, Třebíči (po dvou fasádách), Mikulově, Kroměříži, Jihlavě a Telči. Práce je první souhrnnou studií na dané téma. Zapojuje do badatelského obzoru evropské vazby (Itálie, Švýcarsko, střední a jižní Německo, Dolní Rakousko), přesto následně rekonstruuje lokální kontext každé fasády a analyzuje umělecké dílo jako médium vizuální komunikace.

http://arthist.cz/pdf/paragone_fin.pdf


Title

Česká republika: moderní architektura

Author

Michal Kohout – Rostislav Švácha

Place

Praha

Year

2014

Publisher

Zlatý řez

Pages

522

Annotation

Výsledek dlouholeté práce početného autorského týmu, mapující nejdůležitější stavby 20. století v Čechách. O těchto stavbách kniha přináší základní informace včetně jejich adresy, Rostislav Švácha pro ni napsal úvod o dějinách české moderní architektury mimo pražské centrum.


Title

Sv. František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích

Author

Pavel Štěpánek (ed.)

Place

Olomouc

Year

2014

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

208

Annotation

Kniha vznikla jako výsledek stejnojmenného mezinárodního sympozia (za účasti autorů z ČR, Slovenska, Španělska, Portugalska, Německa), konaného v rámci akce Historická Olomouc. Sledovala stopy španělského světce Sv. Františka Xaverského v českém, evropském i indickém kontextu a v rámci jezuitské kultury (např. absolventských prací olomoucké univerzity v 18. století.


Title

Severní křídlo: k obnově jezuitské koleje v Kutné Hoře

Author

Jan Hájek – Rostislav Švácha (eds.)

Place

Kutná Hora

Year

2014

Publisher

GASK

Pages

78

Annotation

Kniha se věnuje rehabilitaci nejstaršího křídla kutnohorské jezuitské koleje od architekta Giovanniho Domenika Orsiho. Obnova této části budovy skončila v roce 2014, navrhl ji pražský ateliér M1, podle jehož projektu byla v Olomouci postavená nová budova přírodovědecké fakulty. Text Rostislava Šváchy nastiňuje vztahy mezi asketickou jezuitskou architekturou a moderním architektonickým minimalismem. Kniha obsahuje překlad smlouvy jezuitů s architektem Orsim, pořízený Mgr. Lucií Valdhansovou.


Title

Relacionesartísticasentre la República Checa y México (Ensayosselectos)

Author

Pavel Štěpánek

Place

Olomouc

Year

2014

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

309

Annotation

Kniha, psaná španělsky, je výběrem z hlavních studií autora publikovaných v různé době a v různých zemích (Mexiko, ČR, Francie a Španělsko) a časopisech, mnohdy nedostupných, a to v době od r. 1971 až do současnosti. Spojujícím námětem všech studií jsou česko-mexické vazby na poli výtvarného umění od 16. do 20. století, zejména v ikonografii. Je stopována umělecká torba českých jezuitů, návštěvy mexických umělců v ČR a čs. v Mexiku v průběhu uvedené doby.


Title

Andrea del Sarto’s Madonna at Opočno

Author

Jana Zapletalová

Year

2014

Pages

510–517

článek v periodiku: The Burlington Magazine, August 2014, č. 1337, sv. 156

2013

Title

Město v baroku, baroko ve městě

Author

Ladislav Daniel, Filip Hradil (eds.)

Place

Olomouc

Year

2013

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

224

Annotation

Tato obrazová publikace obsahuje devatenáct samostatných příspěvků dotýkajících se nejrůznějších témat od architektury přes výtvarné umění až po církevní dějiny – vše spojeno jedním časovým určením: obdobím baroka. Autory jednotlivých příspěvků jsou přední osobnosti dané odborné specializace a každá kapitola je doplněna dokreslujícím obrazovým materiálem. Publikace je určena pro odborníky i širokou veřejnost se zájmem o historii a dějiny umění.


Title

Artemisia Gentileschi. David rozjímající nad Goliášovou hlavou. Restaurování 2011–2012

Author

Marie Dočekalová – Petr Mařík – Jana Zapletalová | Miroslav Kindl – Jana Zapletalová (eds.)

Place

Olomouc

Year

2013

Publisher

Muzeum umění Olomouc

Pages

59

Annotation

Obrazová sbírka olomouckých arcibiskupů přechovávaná na zámku v Kroměříži patří k nejvýznamnějším obrazovým sbírkám v České republice; přední místo zastává i v širším evropském kontextu. Ve sbírce se nachází vedle řady významných obrazů rovněž obraz David rozjímající nad Goliášovou hlavou, který byl do roku 2011 umístěn ve špatně viditelném nejvyšším patře panelové galerie kroměřížského zámku a pokládán za kopii neznámého malíře podle obrazu OraziaGentileschiho z římské Galleria Spada. Není to však kopie zcela obyčejná. Starý inventář sbírky z roku 1691 obraz dokumentuje jako dílo z ruky Oraziovy dcery ArtemisieGentileschi, která toto téma zpracovávala pod vlivem otcovy slavné kompozice vícekrát. Nové připsání potvrdilo rovněž recentní restaurování, které odhalilo pentimentia množství autorských změn. Obrazově bohatě vybavený katalog přináší jak uměleckohistorickou studii o obraze, tak rovněž texty o průběhu recentního restaurátorského zásahu.


Title

Artemisia Gentileschi: A New Attributed Painting

Author

Jana Zapletalová

Year

2013

Pages

251–258

článek v periodiku: Arte Cristiana CI, sv. 877

2012

Title

Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012

Author

Rostislav Švácha (ed), Martin Horáček, Marcela Horáčková, Jiří Křížek, Martina Mertová, Martin Strakoš, Markéta Svobodová a Robert Šrek

Place

Praha

Year

2012

Publisher

Prostor

Pages

328

Annotation

Kniha se zabývá architekturou, která od 16. do 21. století sloužila a slouží sportovním a tělovýchovným aktivitám v českých zemích. Představuje první dílo tohoto druhu z rukou českých historiků architektury. Dívá se na sport jako na důležitou lidskou aktivitu, jejíž obsah se v průběhu dějin měnil. Z výcviku a zábavy aristokracie se v moderní době sport vyvinul ve formu boje za národní emancipaci a za občanské svobody, v masovou podívanou, v nástroj státní reprezentace, v prostředek kontroly nad volným časem obyvatel i ve formu jejich nejprivátnější relaxace. Všem těmto funkcím sportu dovedla dobře posloužit i architektura. Měnila se s vývojem sportu a dávala jeho aktivitám tvář podle svých vlastních technických a stylových proměn. Mezi 60 vynikajícími stavbami pro sport a tělovýchovu nalezne čtenář míčovny, jízdárny, plovárny, střelnice a loděnice, tělocvičny Sokolů a turnerů, rozhledny a turistické chaty, stadiony, golfová hřiště, cyklostezky i fitcentra.

2011

Title

Karlovy Vary. Architektura v letech 1780–1850

Author

Robert Šrek

Place

Olomouc

Year

2011

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

270

Annotation

Publikace se věnuje architektuře, která od renesance až do doby průmyslového věku sloužila v Evropě a v našich zemích lázeňskému provozu. Do tohoto kontextu je pak vsazen příběh Karlových Varů, jež vždy patřily k nejlepším lázním široko daleko. Důležitou úlohu pro rozvoj Karlových Varů první poloviny 19. století sehrál lékař David Becher. Pacientům předepsal nový typ léčby: pitnou kúru a procházky. Ve městě se začaly budovat kolonády, jež korzující hosty chránily před špatným počasím, a také vycházkové cesty do okolí. Pro léta 1780 až 1850 se právě tato zástavba a krajinářské úpravy staly charakteristickými. Čtenář ovšem v textu může najít řadu dalších informací týkajících se například měšťanských domů, silnic, mostů či kvalitních místních projektantů.


Title

Grotta v české a moravské architektuře 17. a 18. století

Author

Nina Michlovská

Place

Olomouc

Year

2011

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

316

Annotation

 Kniha představuje významné grottové objekty, které vznikly v českém a moravském prostředí v časovém rozmezí od konce 16.století až do poloviny 18.století, kdy zde nastal pozvolný ústup grottového umění. Těžiště knihy spočívá v katalogu grottových objektů zbudovaných na území Čech a Moravy ve vytyčeném časovém období.


Title

Simone Gionima 1655–1731

Author

Jana Zapletalová

Place

Olomouc

Year

2011

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

176

Annotation

Kniha prezentuje životní osudy a dílo několika umělecky činných členů rodiny Gionimů: především Simona Gionimy, ale rovněž jeho téměř zcela zapomenutého otce Francesca, a syny Jana Gionimu a Antonia Gionimu, slavného italského malíře. Gionimové působili na území několika dnešních evropských států: Albánie, Itálie, Slovinska, Rakouska a České republiky. V Itálii pobývali především v Benátkách, Padově a Bologni. Kniha obsahuje katalog jednotlivých malířů a další aparáty.


Title

Sgrafita zámku v Litomyšli

Author

Pavel Waisser a kol.

Place

Pardubice

Year

2011

Publisher

NPÚ Pardubice

Pages

112

Annotation

Publikace se opírá o interdisciplinární a multidisciplinární výzkum v oblasti památkové péče. Na základě systematické dokumentace, průzkumu a monitoringu fasád litomyšlského zámku ve spojení s umělecko-historickými metodami je komplexně pojednána sgrafitová výzdoba zámku v Litomyšli v proměnách času. Nechybí rovněž kapitoly věnované technologii sgrafitových omítek, stavebnímu rozboru a různým kulturně-historickým aspektům ("příběhy fasád"). Hlavním účelem výzkumu bylo shromáždění poznatků pro projekty památkové obnovy v blízké budoucnosti.


Title

Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku do roku 1970

Author

Pavel Šopák

Place

Opava

Year

2011

Publisher

Slezská univerzita

Pages

463

Annotation

Rozsáhlé pojednání s názvem Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku poučenému čtenáři poskytuje obraz výtvarné kultury v regionu českého Slezska a Ostravska a pokouší se zevrubně z různých aspektů odpovědět na otázku, čím bylo výtvarné umění pro společnost Rakouského Slezska, první československé republiky i socialistického Československa přibližně do roku 1970. Kniha přináší řadu důkazů o nesamozřejmosti kladení si otázky po smyslu existence výtvarného díla v moderní společnosti, v níž se dílo ocitá tváří v tvář různým výzvám a očekáváním – ekonomickým, politickým i nacionálním. Knihu lze číst i jako obranu duchovních hodnot vůči materiálně založené společnosti, zrelativizování smyslu múzické a intelektuální aktivity a tvůrčího přístupu k umění i životu samému; jako svého druhu obhajobu uměleckého díla, jeho statusu vůči konkurenčním hodnotám a relativizujícím kritériím, jež přináší zejména naše současnost.


Title

Palma il Giovane: Sansone e Dalila

Author

Jana Zapletalová

Year

2011

Pages

303–311

článek v periodiku: Arte Cristiana XCIX, sv. 865


Title

Francesco Gionima, Guido Cagnacci e le quattro lettere perdute

Author

Jana Zapletalová

Year

2011

Pages

575–591

článek v periodiku: Studi Veneziani LXIII


Title

Ad Andrea Lanzani: Gemälde für die Wiener Trinitarier

Author

Jana Zapletalová

Year

2011

Pages

399–403

článek v periodiku: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 2011, č. 3/4

2010

Title

Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba

Author

Pavol Černý

Place

Olomouc

Year

2010

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

216

Annotation

V zasvěcené analýze iluminátorské výzdoby Pařížského fragmentu kroniky tzv. Dalimila navazuje autor kriticky na starší poznatky objevitele rukopisu F. Avrila, jakož i našich badatelů, kteří přispěli k objasnění lingvistických a historických okolností vzniku kodexu. Autor výstižně rozpoznává tradiční i netradiční významotvorné aspekty iluminační výzdoby ve vztahu k domácí historické tematice textu kroniky.


Title

Malířství 17. století na Moravě

Author

Milan Togner

Place

Olomouc

Year

2010

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

192

Annotation

Další publikace z ediční řady Memoria artis je primárně věnována vývoji malířské tvorby na historickém území Moravy, jen okrajově si všímá situace ve Slezsku. Popis vývoje malby během 'neklidného' a 'krátkého' 17. století naráží na řadu problémů, z nichž nejvýraznějším je značná ztráta autentického materiálu, obraz skutečného stavu je tedy složen z fragmentů. Přesto můžeme 17. století bez nadsázky označit jako zlatý věk malby – malířského umění. je to doba prosazení nového slohu, baroka, které dosud netušeným způsobem rozšířilo a prohloubilo výrazové schopnosti umělecké tvorby.


Title

Josef Vydra (1884-1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století

Author

Alena Kavčáková, Hana Myslivečková (eds.)

Place

Olomouc

Year

2010

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

240

Annotation

Do obsahové stránky a členění knihy se částečně promítá návaznost na sympózium Pedagog a umění, uspořádané k poctě Vydrovy osobnosti v listopadu 2009 v Uměleckém centru UP v Olomouci (spoluprací Katedry výt. výchovy PF a Kat. dějin umění FF UP). První ze tří částí publ. přináší nejen biografii J. Vydry, nástin a zhodnocení jeho profesní kariéry, ale i nejobsáhlejší a nejpřesnější soupis jeho bibliografie. Druhá část publikace sleduje především historii výtvarného oboru na UP a kontinuitu jeho vývoje.


Title

Mezi Římem a střední Moravou. Barokní Skicář Dionýsia Strausse (1660–1720)

Author

Milan Togner, Jana Zapletalová

Place

Olomouc

Year

2010

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

171

Annotation

Pozoruhodné album kreseb, grafických listů a rukopisných textů, tradičně označované jako Marat Icones a uložené v knihovním fondu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, přitahuje pozornost badatelů již více než sto let. Zvláště zvýšený zájem posledních let vyústil do přítomného vydání alba Marat Icones v plné šíři, s detailním souborem nejen textové části, ale s vyhodnocením všech kreseb a grafických listů, které album obsahuje.


Title

SIAL

Author

Miroslav Masák, Rostislav Švácha, Pavel Zatloukal, Jakub Potůček

Place

Řevnice

Year

2010

Publisher

Arbor vitae

Pages

284

Annotation

Sdružení inženýrů a architektů v Liberci (SIAL) se zapsalo do dějin české architektury 20. století kapitolou stejně významnou jako tvorba Jana Kotěry nebo práce českých kubistů a funkcionalistů. V létě roku 1968 je založil autor slavné věže na Ještědu Karel Hubáček spolu s Miroslavem Masákem a Otakarem Binarem. Brzy poté se k němu připojili nejnadanější absolventi pražských architektonických škol seskupení do Školky SIAL. Vzdor těžkým politickým podmínkám se SIAL dokázal prosadit doma i na západní architektonické scéně. Prestižní zahraniční časopisy mu věnovaly více pozornosti než jakémukoli jinému projevu moderní české architektury. Tato kniha se poprvé pokouší uchopit tvorbu libereckého sdružení v plné šíři. Její 24 členný autorský tým se při své práci opřel o archivní dokumenty i o zprávy v dobovém tisku. Po syntetizujících kapitolách o produkci SIALu v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech následují rozbory pětadvaceti nejdůležitějších projektů a staveb a medailony patnácti nejpřednějších architektů SIALu, vše provázené téměř pěti stovkami reprodukcí.


Title

Rupert Kytka

Author

Lukáš Bártl

Place

Řevnice

Year

2010

Publisher

Arbor vitae

Pages

84

Annotation

Dosud málo známý a nezaslouženě zapomenutý výtvarný fotograf Rupert Kytka (1910–1993) patří do generace umělců spjatých s meziválečným amatérským hnutím. Nejvýznamnější práce ovšem vytvořil až v šedesátých letech jako zakládající člen olomoucké skupiny DOFO, prvního poválečného československého fotografického sdružení (vzniklo roku 1959), k jejímuž věhlasu přispěli později například Ivo Přeček a Vilém Reichmann. Z této doby vynikají zejména Kytkovy snímky v duchu poezie všedního dne (se styčnými plochami s tradicí surrealismu a imaginativního umění) a fotografie blížící se svým výrazem umění op-artu či informelu (mj. skleněné struktury). K jeho vrcholným snímkům patří zátiší v exteriéru i interiéru, často citlivě zobrazující odhozené a různě destruované předměty. Fotografickou dráhu pak Rupert Kytka zakončil výjimečným souborem Dobrá země (1969–1979), kdy zejména v detailech opět prokázal schopnost mistrovsky rytmizovat námět. Zhodnotil tak zároveň celoživotní zájem o fotografii horské krajiny. Reprezentativní výběr (téměř padesát kvalitních reprodukcí) z Kytkova neokázalého, ale dnes již klasického díla je uveden průkopnickou studií Lukáše Bártla a uzavřen soupisem výstav umělce.


Title

Josef Vinecký (1882-1949)

Author

Alena Kavčáková

Place

Olomouc

Year

2010

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

360

Annotation

Publikace je věnována rekonstrukci biografie, komplexní dokumentaci a uměleckohistorickému zhodnocení díla avantgardního umělce české národnosti, jehož tvorba se rozvíjela v letech 1900-1937 v Německu a pak v bývalém Československu, kam se umělec musel vrátit pod tlakem předválečných společenskopolitických událostí. Je věnována dílu, které bylo neseno vnitřní vývojovou logikou a přispělo k vývoji evropského avantgardního sochařství, designu a výtvarné pedagogiky první poloviny 20. století.

2009

2008

Title

Čechy a Španělsko ve středověku

Author

Pavel Štěpánek

Place

Olomouc

Year

2008

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

308

Annotation

Monografie pojednává o česko-španělských historických, kulturních a náboženských vztazích ve středověku. První stať pojednává o španělském židovském kupci Ibrahímu ibn Jakubovi, od něhož se dochoval nejstarší popis Prahy. Zabývá se zde politickými a kulturními aspekty jeho cesty. Druhá kapitola je věnována Orosii, málo známé světici z rodu Přemyslovců, provdané do Španělska. Z celkového rámce se pak vymyká poslední kapitola: Tři ukázky španělské středověké malby v NG v Praze.


Title

Andrea Lanzani (1641–1712)

Author

Jana Zapletalová

Place

Olomouc

Year

2008

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

256

Annotation

První publikace z nové ediční řady Katedry dějin umění FF UP Memoria artis podává podrobný přehled díla italského malíře Andrey Lanzaniho. Lanzani vzbuzoval v minulosti velký zájem mezi historiky a odbornou veřejností svým uměleckým projevem i životními osudy. Stal se jednou z nejvýraznějších osobností posledních desetiletí 17. století v okruhu milánských malířů, je řazen k hlavním představitelům pozdního baroka v Lombardii.


Title

Barokní malířství v Olomouci

Author

Milan Togner

Place

Olomouc

Year

2008

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

184

Annotation

Monografie je prvním souborným zpracováním dějin olomouckého barokního malířství. Práce je členěna do 9 kapitol zahrnujících jak svobodné malíře ve službách olomouckých biskupů, tak i malíře olomouckého malířského cechu. Významná pozornost je věnována i baroknímu sběratelství v Olomouci a zdejší barokní grafické produkci. Důraz je položen na zakladatelskou osobnost Martina Lublinského.


Title

Řeč vláken

Author

Pavel Šopák

Place

Praha

Year

2008

Publisher

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Pages

104

Annotation

Publikace přináší nový pohled na počátky tvorby Moravské gobelínové manufaktury, v němž se odráží doba, trendy a kulturní styky počátku 20. století. Jména architektů a výtvarníků, kteří s MGM spolupracovali, jako například Jan Kotěra, Dušan Jurkovič či Hanuš Schweiger, napovídají, že zde nejde pouze o historii ojedinělé gobelínky, ale že se jedná o obohacující příspěvek ke kapitolám o českém textilním umění v letech 1898—1938.

2005

Title

Josef Winterhalder st.

Author

Martin Pavlíček

Place

Brno

Year

2005

Publisher

Barrister & Principal

Pages

221

Annotation

Josef Winterhalder st. (1702–1769) patří k nejvýznamnějším osobnostem barokního sochařství na Moravě. Jeho sochařské a kreslířské dílo se vyznačuje nebývalou pestrostí forem a vysokou kvalitou, v sochařově tvorbě se mísí progresivní neoklasicistní tendence s krajně expresivním kubizujícím stylem, který představoval druhou významnou linii pozdně barokního sochařství ve střední Evropě. Hraniční postavení Winterhalderova díla podtrhuje i rozdílná myšlenková orientace objednavatelů jeho děl, když pracoval zároveň pro konzervativní i liberální objednavatele z řad církevních řádů. Jak vážně a zodpovědně prožíval práci na každém uměleckém díle, dokazuje i množství mimořádně kvalitních kreseb. Winterhalder byl typem univerzálního umělce, neboť se vedle sochařských prací věnoval také malbě a v některých případech byl inventorem originálních ikonografických koncepcí svých děl. Nesporný byl i jeho význam coby učitele několika sochařů a malířů poslední barokní generace. Kniha je určena jak historikům umění, tak širší veřejnosti se zájmem o období baroka a křesťanskou ikonografii.

2004

Title

Česká architektura a její přísnost

Author

Rostislav Švácha

Place

Praha

Year

2004

Publisher

Prostor

Pages

304

Annotation

Netradičně koncipovaná kniha je pokusem o vysvětlení, co je a jaká je soudobá česká architektura a snahou o nalezení převládající vývojové tendence oboru. Autorův přístup vychází z přesvědčení, že během 20. století byla česká architektura zásadně ovlivněna ideovým konstruktem, který autor nazývá českou přísností, fenoménem, který soudobou architekturu nejzřetelněji definuje. Úvodní kapitola knihy se zabývá vznikem a formováním fenoménu přísnosti a jeho působením. Druhá kapitola se věnuje vývoji oboru a zásadním změnám, ke kterým došlo po roce 1989. Jádrem knihy jsou pak populárně koncipované komentáře k 50 vybraným a chronologicky řazeným stavbám našich (a v několika případech i zahraničních) autorů na území ČR realizovaných po roce 1989. Stavby byly vybrány nejen na základě architektonických kvalit, ale také podle jejich významu kulturního a politického. Vzhledem k záměru autora i vydavatele o popularizaci architektury jako nedílné součásti života společnosti jsou komentáře postaveny také na vyjádření autorů objektů, jejich kritiků i na názorech uživatelů a investorů. Poslední kapitolou knihy je stručná faktografie. Faktu, že byl tento retrospektivní titul vydán souběžně v angličtině, a to při příležitosti vstupu České republiky do EU, bylo podřízeno také grafické řešení publikace. Kniha se tak stává nejen netradičním dokumentem vývoje oboru, ale i pro laické čtenáře srozumitelně podaným přehledem kvalitní soudobé české architektonické tvorby.


Title

Antonín Martin Lublinský 1636–1690

Author

Milan Togner

Place

Olomouc

Year

2004

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Pages

326

Annotation

Osobnost olomouckého malíře Antonína Martina Lublinského je dnes již definitivně spojena s počátky barokní výtvarné kultury na Moravě. Tato práce je pokusem o rekonstrukci životního příběhu umělce. V připojeném katalogu je snaha o podchycení celého dnes známého díla Lublinského ve všech jeho projevech.


Title

Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa

Author

Pavol Černý

Place

Praha

Year

2004

Publisher

Academia

Pages

378

Annotation

Publikace zkoumá dva iluminované rukopisy z 11. století, které patří v českých sbírkách k nejcennějším. Zjišťuje jejich původ v Bavorsku, odkud se krátce po svém vzniku dostaly do přemyslovských Čech. Toto syntetické mezioborové dílo věnuje pozornost nejen uměnovědné problematice, ale i mnoha dalším otázkám, k jejichž zodpovězení bylo nutno uplatnit i metody textové kritiky, liturgie, paleografie, kodikologie, numismatiky či vexikologie. Představuje první monografii věnovanou zmíněným rukopisům.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)