Uchazeči

Pojďte studovat dějiny umění – krásný obor s dobrým uplatněním.

Uchazeči o bakalářské studium (tříleté studium)

Co lze studovat?

Jak se připravit na přijímačky pro oba studijní programy?

Přijímací řízení do tříletého bakalářského studia je na katedře dějin umění FF UP dvoukolové. Základem přijímací zkoušky je pro všechny bakalářské obory FF UP písemný test SPF (Test předpokladů ke studiu na FF UP). Jestliže se uchazeč hlásí na více studijních oborů, absolvuje jen jeden test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem jeho přihláškám. Druhé kolo je pak tvořeno písemným oborovým testem zaměřeným na orientaci v problematice dějin umění, dějin, památkové péče, muzeologie atd. Oborový test je jednotný pro přijímací řízení do všech forem bakalářského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění a Dějiny umění a památková péče. Podrobné informace jsou dostupné na níže uvedených odkazech. 

Doporučená studijní literatura k přijímacímu řízení:  

  • Jaroslav Herout, Staletí kolem nás, Praha 1964. 
  • Jaroslav Herout, Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978 (nebo další vydání). 
  • Ernst Hans Gombrich, Příběh umění, Praha 1993 (nebo dotisk).
  • Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (edd.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Praha 2017.

Ukázka testů:

a) Test předpokladů ke studiu na FF UP

b) Oborové testy z dějin umění

Praktické odkazy:

Podej si přihlášku:

Zajímá Tě víc?

Kontaktuj garantku bakalářského studia Mgr. Zuzanu Macurovou, Ph.D., která Ti ráda podá bližší informace. E-mail: zuzana.macurova@upol.cz 


Uchazeči o navazující magisterské studium (dvouleté studium)

Co lze studovat?

Jak se připravit na přijímačky?

Přijímací řízení do obou navazujících magisterských studijních programů probíhá formou ústního pohovoru v kolegiální atmosféře. Komise zjišťuje zejména motivace uchazeče ke studiu. V případě, že uchazeč nevystudoval dříve bakalářské studium dějin umění, komise zjišťuje též úroveň znalostí z oboru dějin umění. Uchazečům z jiných univerzit doporučujeme přinést na přijímací řízení svou diplomovou práci (není to však podmínka).

Termín přijímaček?

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů se koná v pondělí a úterý 12. a 13. června 2023.

Praktické odkazy:

Podej si přihlášku:

Zajímá Tě víc?

Kontaktuj garanta navazujícího magisterského studia doc. PhDr. Martina Horáčka, Ph.D., který Ti rád podá bližší informace. E-mail: martin.horacek@upol.cz 


Uchazeči o doktorské studium (čtyřleté studium)

Co lze studovat?

1) Doktorský studijní program Teorie a dějiny výtvarných umění (4 roky)

Garant studijního programu: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (j.zapletalova@upol.cz)

Studijní program uskutečňují společně: Katedra dějin umění FF UP a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Cílem studijního programu je připravit odborníka schopného samostatné vědecko-výzkumné práce v oboru teorie a dějiny výtvarných umění. Doktorand se seznamuje s pokročilými teoretickými disciplínami oboru, klíčovými metodologickými postupy, prohlubuje si znalost cizích jazyků a schopnost realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů a publikací. Důraz je kladen na získání základních pedagogických kompetencí (výuka, ověřování znalostí, vedení a oponentura kvalifikačních prací v bakalářském stupni). Nejdůležitější částí doktorského studia je příprava disertační práce, v níž student aplikuje výše zmíněné znalosti a kompetence. Tyto kompetence umožňují absolventovi uplatnění zejména v pedagogické a vědeckobadatelské činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích. Tento doktorský studijní program uskutečňujeme společně s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. 

Doktorský studijní program lze studovat ve variantách:

  • prezenční (doktorand pobírá měsíčně stipendium, několik dní v týdnu plní studijní a pracovní povinnosti na KDU FF UP v Olomouci nebo na ÚDU AV ČR v Praze, a to podle zvolené afiliace)
  • kombinovaná (doktorand nepobírá stipendium, doporučujeme pro souběh se zaměstnáním)

Přihlášku je nutno podat do: 30. dubna 2023 (více informací na webu FF UP, viz níže)

Přijímací pohovor se bude konat 16. června 2023.

2) Doktorský studijní program Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy (4 roky)

Garant studijního programu: doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. (martin.horacek@upol.cz)

Studijní program uskutečňují společně: Katedra dějin umění FF UP a Přírodovědecká fakulta UP

Cílem tohoto multidisciplinárního studijního programu je připravit odborníka schopného zvládat nové teoretické i praktické požadavky a výzvy v oblasti uměleckohistorického výzkumu a multidisciplinárních studií na pomezí oborů uměnovědných, přírodovědných, památkové péče, restaurování a konzervování. Program má připravit novou generaci excelentních historiků umění, jejichž tradiční humanitní vzdělání bude rozšířeno o možnosti výzkumné spolupráce s odborníky z přírodních věd a znalosti z oblasti nových technologií přírodovědného výzkumu fyzikálního (optického, mechanického) a chemického (materiálová analýza). Absolvent programu tak dokáže propojovat teoretické poznatky s praktickými dovednostmi v oblasti péče o hmotné kulturní dědictví se schopností aplikace přírodovědných nástrojů materiálového průzkumu uměleckých a historických artefaktů. Doktorand se dále seznámí s pokročilými teoretickými disciplínami oboru, klíčovými metodologickými postupy, prohloubí si znalost cizích jazyků a schopnost realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů a publikací. Nejdůležitější částí doktorského studia je příprava disertační práce, v níž student aplikuje výše zmíněné poznání a kompetence.

Doktorský studijní program lze studovat ve variantách:

  • prezenční (doktorand pobírá měsíčně stipendium, několik dní v týdnu plní studijní a pracovní povinnosti na KDU FF UP v Olomouci nebo na ÚDU AV ČR v Praze, a to podle zvolené afiliace)
  • kombinovaná (doktorand nepobírá stipendium, doporučujeme pro souběh se zaměstnáním)

Přihlášku je nutno podat do: 30. dubna 2023 (více informací na webu FF UP)

Přijímací pohovor se bude konat 16. června 2023.

Studijní program byl připraven v rámci projektu OP VVV Technologie pro umění

Projekt OP VVV DSP Technologie pro umění, R.Č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002314 byl podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)