Studium

Aktuality

  • Aktuální konzultační hodiny na letní semestr (ve zkoušovém období je nezbytné si domlouvat konzultace individuálně) zde. (10-01-2024)

  • Program přednáškového cyklu Současný stav bádání na letní semestr zde. (10-01-2024)

  • Informace o katederním kole Studentské odborné soutěže uměnovědných kateder zde. (18-12-2023)

  • Pokyny k odevzdávání diplomových prací: Bakalářské a magisterské diplomové práce se odevzdávají v elektronické podobě (ve formátu PDF) do IS Stag. Přesný postup při odevzdávání a koordinace činnosti se studijní referentkou jsou popsány na webu FF a průběžně může docházet k dílčím úpravám. Proto je vhodné sledovat informace na uvedeném webuKatedra prosí, aby studenti odevzdali jednu vytištěnou (oboustranně) a svázanou práci co nejdříve po nahrání do IS Stag na sekretariát katedry Zuzaně Komárkové (V případě její nepřítomnosti lze zanechat na její jméno v obálce na vrátnici konviktu.) Výtisk Bc. práce bude bezprostředně po skončení obhajoby studentům vrácen. Výtisk Mgr. práce by si katedra, bude-li s tím studující souhlasit, ponechala v archivu.

Studentům Ph.D.

Katedra dějin umění uskutečňuje dva doktorské studijní programy:

 

1) Doktorský studijní program Teorie a dějiny výtvarných umění (4 roky)

Garant studijního programu: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (j.zapletalova@upol.cz)

Studijní program uskutečňují společně: Katedra dějin umění FF UP a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Cílem studijního programu je připravit odborníka schopného samostatné vědecko-výzkumné práce v oboru teorie a dějiny výtvarných umění. Doktorand se seznamuje s pokročilými teoretickými disciplínami oboru, klíčovými metodologickými postupy, prohlubuje si znalost cizích jazyků a schopnost realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů a publikací. Důraz je kladen na získání základních pedagogických kompetencí (výuka, ověřování znalostí, vedení a oponentura kvalifikačních prací v bakalářském stupni). Nejdůležitější částí doktorského studia je příprava disertační práce, v níž student aplikuje výše zmíněné znalosti a kompetence. Tyto kompetence umožňují absolventovi uplatnění zejména v pedagogické a vědeckobadatelské činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích. Tento doktorský studijní program uskutečňujeme společně s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i.

Doktorský studijní program lze studovat ve variantách:

  • prezenční (doktorand pobírá měsíčně stipendium, několik dní v týdnu plní studijní a pracovní povinnosti na KDU FF UP v Olomouci nebo na ÚDU AV ČR v Praze, a to podle zvolené afiliace)
  • kombinovaná (doktorand nepobírá stipendium, doporučujeme pro souběh se zaměstnáním)

Přihlášku je nutno podat do: 30. dubna 2023 (více informací na webu FF UP, viz níže)

Přijímací pohovor se bude konat 16. června 2023.

 

2) Doktorský studijní program Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy (4 roky)

Garant studijního programu: doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. (martin.horacek@upol.cz)

Studijní program uskutečňují společně: Katedra dějin umění FF UP a Přírodovědecká fakulta UP

Cílem tohoto multidisciplinárního studijního programu je připravit odborníka schopného zvládat nové teoretické i praktické požadavky a výzvy v oblasti uměleckohistorického výzkumu a multidisciplinárních studií na pomezí oborů uměnovědných, přírodovědných, památkové péče, restaurování a konzervování. Program má připravit novou generaci excelentních historiků umění, jejichž tradiční humanitní vzdělání bude rozšířeno o možnosti výzkumné spolupráce s odborníky z přírodních věd a znalosti z oblasti nových technologií přírodovědného výzkumu fyzikálního (optického, mechanického) a chemického (materiálová analýza). Absolvent programu tak dokáže propojovat teoretické poznatky s praktickými dovednostmi v oblasti péče o hmotné kulturní dědictví se schopností aplikace přírodovědných nástrojů materiálového průzkumu uměleckých a historických artefaktů. Doktorand se dále seznamí s pokročilými teoretickými disciplínami oboru, klíčovými metodologickými postupy, prohloubí si znalost cizích jazyků a schopnost realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů a publikací. Nejdůležitější částí doktorského studia je příprava disertační práce, v níž student aplikuje výše zmíněné poznání a kompetence.

Doktorský studijní program lze studovat ve variantách:

  • prezenční (doktorand pobírá měsíčně stipendium, několik dní v týdnu plní studijní a pracovní povinnosti na KDU FF UP v Olomouci nebo na ÚDU AV ČR v Praze, a to podle zvolené afiliace)
  • kombinovaná (doktorand nepobírá stipendium, doporučujeme pro souběh se zaměstnáním)

Přihlášku je nutno podat do: 30. dubna 2023 (více informací na webu FF UP)

Přijímací pohovor se bude konat 16. června 2023.

Studijní program byl připraven v rámci projektu OP VVV Technologie pro umění

Projekt OP VVV DSP Technologie pro umění, R.Č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002314 byl podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Podrobnější informace o studiu naleznete v Manuálu doktorského studijního programu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)