Studium

Aktuality

  • Srdečně zveme na přednášku dr. Stefana Albla v rámci Současného stavu bádání. Přednáška proběhne on-line. Více informací a odkaz na zoom zde. (03-12-2021)

  • Změna u přednáškového cyklu Současného stavu bádání, od 27. 10. 2021 přechází do on-line formy. Více informací o časech konání a odkaz na zoom zde. (25-10-2021)

  • Konzultační hodiny pedagogů pro ZS 2021/2022 zde. Někteří pedagogové museli v důsledku epidemiologické situace (karantény, izolace či prevence) přejít do on-line režijmu u konzultací. Doporučujeme se vždy na konzultacích domluvit s pedagogem předem. (aktualizace 21-11-2021) 

  • Program přednáškového kurzu Současný stav bádání (Aktuální otázky v oboru dějin umění) zde. (12-09-2021)

  • Státnicové okruhy s doporučenou literaturou pro studenty Bc. studia ve verzi MAIOR/MINOR. Zde. Trvale je soubor zavěšen níže v příslušné sekci (07-02-2021)

Uchazeči

Přijímací řízení do tříletého bakalářského studia programu Teorie a dějiny výtvarných umění uskutečňovaného jednooborovou formou i dvouoborovou formou maior (hlavního programu) a minor (vedlejšího programu) je na katedře dějin umění FF UP dvoukolové. Základem přijímací zkoušky je pro všechny bakalářské obory FF UP písemný test SPF (Test předpokladů ke studiu na FF UP). Jestliže se uchazeč hlásí na více studijních oborů, absolvuje jen jeden test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem jeho přihláškách. Druhé kolo je pak tvořeno písemným oborovým testem zaměřeným na orientaci v problematice dějin, dějin umění, památkové péče, muzeologie atd. Oborový test je jednotný pro přijímací řízení do všech forem bakalářského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění. Podrobné informace jsou dostupné na níže uvedených odkazech. 

Doporučená studijní literatura k přijímacímu řízení:  

Jaroslav Herout, Staletí kolem nás, Praha 1964. 

Jaroslav Herout, Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978 (nebo další vydání). 

Ernst Hans Gombrich, Příběh umění, Praha 1993 (nebo dotisk).

 

Studentům Ph.D.

Katedra dějin umění uskutečňuje dva doktorské studijní programy:

 

1) Doktorský studijní program Teorie a dějiny výtvarných umění (4 roky)

Garant studijního programu: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (j.zapletalova@upol.cz)

Studijní program uskutečňují společně: Katedra dějin umění FF UP a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Cílem studijního programu je připravit odborníka schopného samostatné vědecko-výzkumné práce v oboru teorie a dějiny výtvarných umění. Doktorand se seznamuje s pokročilými teoretickými disciplínami oboru, klíčovými metodologickými postupy, prohlubuje si znalost cizích jazyků a schopnost realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů a publikací. Důraz je kladen na získání základních pedagogických kompetencí (výuka, ověřování znalostí, vedení a oponentura kvalifikačních prací v bakalářském stupni). Nejdůležitější částí doktorského studia je příprava disertační práce, v níž student aplikuje výše zmíněné znalosti a kompetence. Tyto kompetence umožňují absolventovi uplatnění zejména v pedagogické a vědeckobadatelské činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích. Tento doktorský studijní program uskutečňujeme společně s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i.

Doktorský studijní program lze studovat ve variantách:

  • prezenční (doktorand pobírá měsíčně stipendium, několik dní v týdnu plní studijní a pracovní povinnosti na KDU FF UP v Olomouci nebo na ÚDU AV ČR v Praze, a to podle zvolené afiliace)
  • kombinovaná (doktorand nepobírá stipendium, doporučujeme pro souběh se zaměstnáním)

Přihlášku je nutno podat do: 30. dubna 2022 (více informací na webu FF UP, viz níže)

Přijímací pohovor se bude konat ve středu 17. června 2022.

 

2) Doktorský studijní program Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy (4 roky)

Garant studijního programu: doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. (martin.horacek@upol.cz)

Studijní program uskutečňují společně: Katedra dějin umění FF UP a Přírodovědecká fakulta UP

Cílem tohoto multidisciplinárního studijního programu je připravit odborníka schopného zvládat nové teoretické i praktické požadavky a výzvy v oblasti uměleckohistorického výzkumu a multidisciplinárních studií na pomezí oborů uměnovědných, přírodovědných, památkové péče, restaurování a konzervování. Program má připravit novou generaci excelentních historiků umění, jejichž tradiční humanitní vzdělání bude rozšířeno o možnosti výzkumné spolupráce s odborníky z přírodních věd a znalosti z oblasti nových technologií přírodovědného výzkumu fyzikálního (optického, mechanického) a chemického (materiálová analýza). Absolvent programu tak dokáže propojovat teoretické poznatky s praktickými dovednostmi v oblasti péče o hmotné kulturní dědictví se schopností aplikace přírodovědných nástrojů materiálového průzkumu uměleckých a historických artefaktů. Doktorand se dále seznamí s pokročilými teoretickými disciplínami oboru, klíčovými metodologickými postupy, prohloubí si znalost cizích jazyků a schopnost realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů a publikací. Nejdůležitější částí doktorského studia je příprava disertační práce, v níž student aplikuje výše zmíněné poznání a kompetence.

Doktorský studijní program lze studovat ve variantách:

  • prezenční (doktorand pobírá měsíčně stipendium, několik dní v týdnu plní studijní a pracovní povinnosti na KDU FF UP v Olomouci nebo na ÚDU AV ČR v Praze, a to podle zvolené afiliace)
  • kombinovaná (doktorand nepobírá stipendium, doporučujeme pro souběh se zaměstnáním)

Přihlášku je nutno podat do: 30. dubna 2022 (více informací na webu FF UP)

Přijímací pohovor se bude konat ve středu 17. června 2022.

Studijní program byl připraven v rámci projektu OP VVV Technologie pro umění

Projekt OP VVV DSP Technologie pro umění, R.Č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002314 byl podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Podrobnější informace o studiu naleznete v Manuálu doktorského studijního programu.